Pladsens historie

Lidt om Stakroge Genbrugsplads historie !

Beboerne i Stakroge har siden 1991 selv taget ansvar for håndteringen af deres affald og driver en
privat genbrugsplads, Stakroge Genbrug på Hovenvej, hvor byens ca. 200 husstande er tilmeldt.
Det er helt unikt, at der i en kommune er en brugerejet og brugerstyret, lokal genbrugsplads og her
er Stakroges måske landets eneste.

Ideen startede, da den daværende Aaskov kommune lavede en omfattende ændring af affaldsplanen,
hvorved kommunens affald skulle samles i Kibæk og Sdr. Felding. Der var kommet nye miljøregler
og der var ved at komme meget mere gang i affaldssorteringen.

Borgerne i Stakroge havde indtil da benyttet containerpladsen ved rensningsanlægget i byen, og
kommunens hensigt var, at pladsen skulle lukkes og borgerne skulle benytte genbrugspladsen i Sdr.
Felding. Kommunen ville dog 4 gange om året midlertidigt opstilles en container til haveaffald.

I Stakroge var man ikke tilfreds med tilbuddet, hvorfor Stakroge Borgerforening kom i dialog med
Aaskov Kommune og fik en aftale, hvor borgerne fik mulighed for at lave en lokal ordning.
Der blev lavet en plan, hvor beboerne fortsat kunne benytte containerpladsen, blot den blev
indhegnet og der skulle foretages en opdeling af affaldet i fraktioner, som på de kommunale pladser.
Man fik endda overtalt kommunen til at give den lille grusvej navnet Miljøkrogen. Det var en flot
gestus, som de lokale lagde mærke til og nærmest blev et symbol på kommunens velvilje.
Driften skulle selvfinansieres, så kommunen ikke fik udgifter ud over hvad det ville koste med 4
containere om året, som var det oprindelige tilbud til Stakroge. Nye husstande skulle ved
tilmeldingen betale grundbeløbet til Aaskov Kommune, så alle der senere skulle ønske det, kunne
komme tilbage under den kommunale ordning uden at skulle betale igen.
Ordningen skulle være frivillig for grundejerne og farligt affald skulle fortsat afleveres på den
kommunale modtagerplads. Ildsjælene i borgerforeningen, med Aage Jensen som formand fik en
god og fornuftig ordning med teknisk forvaltning og med en enig kommunalbestyrelse.
Aaskov Kommune tilbød at opkræve brugerbetalingen sammen med ejendomsskatten og Stakroge
skulle bortskaffede affaldet gennem godkendte virksomheder.
Driften af pladsen og sorteringen gik godt og og der blev lagt mange kræfter i at fremme
sorteringen.
Opgaven viste sig at blive så omfattende, at containerpladsen blev for trang. De ivrige borgere
lavede en ny plan og oprettede Stakroge Genbrug som en selvstændig forening, så den ikke længere
var underlagt borgerforeningen. Der blev valgt bestyrelse med Ivan Kjær som formand og efter
nogle overvejelser erhvervede man en stor erhvervsgrund på Hovenvej. Her blev den nuværende
genbrugsplads etableret med alle de nødvendige faciliteter. Pladsen drives i dag som lignende
kommunale pladser, dog uden mulighed for at aflevere farligt affald.
Da Ivan Kjær flyttede fra byen blev han afløst af Ernst Thomsen, som var formand i en årrække.
Der er løbende stillet ændrede og større krav til godkendelse af genbrugspladser og Stakroge
Genbrug har hele tiden taget udfordringen op for at kunne leve op til kravene. Senest er der her i
2013 bygget en hal på 270 km. så affald og aflæsning af affald kan foregå under tag og man undgår
nedsivning af regnvand fra containerne.
Ved kommunesammenlægning skulle den lokal ordning i Stakroge også indpasses i Herning
Kommunes affaldsplan, der for en stor del er baseret på en afhentningsordning, hvor man i Stakroge
har valgt en bringeordning.
Man har valgt at lave et system, hvor brugerne selv bringer det sorterede affald til pladsen.
Ordningen er valgt, da man jo netop ønsker kort afstand til genbrugspladsen, så beboerne hele tiden
kan komme af med affaldet og sparer køreturen til den kommunale plads.
Det er målet at få alt affald afleveret på en kontrolleret plads, så naturen skånes og genbruget øges.
Det skulle også resultere i, at Stakroge skulle fremstå ryddeligt.
I dag bliver specialaffald og aviser og blade afhentet hos borgerne gennem kommunens
afhentningssystem. Det har påvirket økonomien og driften på genbrugspladsen, da nogle af
indtægterne er forsvundet og kommunen har overtaget en større andel af brugernes betaling til
dækning af udgifterne. Det har givet anledning til, at man i Stakroge er mere opmærksom på
sorteringen for at opnå renere fraktioner, så der går endnu mere til genbrug og der kan opnås bedre
priser.
Stakroge Genbrug har altid gennem årene taget udfordringerne op og har på flere områder været
forud for udviklingen. Der blev tilbudt kompostbeholdere for at fremme genbrugen af køkken- og
haveaffald og borgerene blev tilbudt en henteordning, hvor man to gange om året og lejlighedsvis
kunne få hentet kasseret indbo m.m. på bopælen.
Aaskov Kommune kopierede den miljørigtige ordning med hjemmekomposteringen, og valgte den
samme model af beholdere og indførte tilbuddet i hele kommunen. Herning kommune har nu
indført en afhentningsordning af storskrald, meget lig den der blev indført i Stakroge i 1991.
Herning kommune tilbyder brugerne 4 afhentninger om året, hvorfor det kan ske, at borgerne må
opbevare f. eks. møbler og hårde hvidevarer i nogen tid, inden det kan afhentes.
Miljø og nærmiljø.
Borgerne i Stakroge har meget glæde af, at genbrugspladsen ligger i byen. Pladsen benyttes flittigt
og det har gavnet genbrugstanken og mange vælger lige at komme forbi med ugens affald.
I et lokalsamfund uden dagligvarebutik finder borgerne ofte alternative mødesteder for at drøfte ting
der rører sig i lokalsamfundet og her er genbrugspladsen blevet en del.
Der er en god kontakt imellem pladsens hjælpere og dem, der kommer på pladsen og der er ingen
bebrejdene kommentarer, hvis en bruger finder noget, som han kan bruge. Det bliver betragtet som
rigtig genbrug, når et barn finder nogle barnevognshjul og lidt træ for at lave en sæbekassebil og der
følger helt sikkert gode råd med på vejen. Det er nok heller ikke til at komme uden om en historie
fra om dengang, der blev lavet rigtige sæbekassebiler.
Pladsen bliver passet af 20 frivillige passere, der på skift er der i åbningstiden og derudover er
behjælpelig med praktiske gøremål. Arbejdet er frivilligt og ulønnet og mange har været aktive
siden den første genbrugsplads blev etableret. Der bliver efter behov afholdt orienteringsmøder
vedrørende sorteringen og en gang om året indbyder genbrugsforeningen passerne til et kulturelt
arrangement som erkendelse for indsatsen.
I dag er der også kvindelige passere, men gennem årene er pladsen for det meste blevet passet af
mænd. Men mange husker stadig Asta Laustsen, der var en af ildsjælene. Hun var med helt fra
starten og var aktiv i mange år og var med til at sætte sit præg på projektet. Asta kommenterede
flittigt borgernes manglende ordenssans og det var hende meget magtpåliggende, at
genbrugspladsen i Stakroge skulle være landets pæneste.
I januar måned blev der holdt rejsegilde på en ny hal og nogle af de frivillige hjælpere har været
beskæftiget med opførelsen. Det er foreløbig det seneste resultatet af gode drøftelser med
miljøafdelingen i Herning Kommune for at sikre en fortsat godkendelse af pladsen mange år
fremover.

Økonomien.
Herning Kommune opkræver brugerbetalingen for Stakroge Genbrug på samme måde som lokale
vandværker opkræver betalingen fra brugerne.
Da erhvervsgrunden på Hovenvej blev erhvervet, blev der aftalt en 3 årig betalingsaftale med
sælgeren. Foreningen var ny og man ville ikke optage lån. Andre investeringer som etablering af
hegn, vej og belægning på pladsen, haller og pappresser er betalt af det løbende driftoverskud og
der er stadig penge i kassen.
Formand Kim Andreasen fortæller, at Stakroge Genbrug herefter opfylder alle miljøkrav, så den
fortsatte drift er sikret. Nu bliver der sat focus på sorteringen og det overvejes, om der skal foregå
en yderligere opdeling af affaldet. Det afhænger meget af pris og afsætningsmuligheder, da der skal
være overensstemmelse med økonomi og miljø. Hos os går miljø og fornuft fint hånd i hånd.
Der er indimellem eksempler på, at affald transporteres urimeligt langt bort for at blive endelig
bortskaffet eller genbrugt. Det er forhold vi vil se nærmere på i den kommende tid.
Vi er inde i en god periode med gode resultater. Der er en positiv dialog med de kommunale
myndigheder og vi har gode forhåbninger om den fremtidige drift af vor lokale genbrugsplads.

Vi fortsætter det gode arbejde, som startede for mange år siden og vi glæder os over, at alle
husstande stadig er med i ordningen. Det er særdeles positivt, at der stadig er frivillige, der tager en
tørn i bestyrelse og som frivillige hjælpere, slutter Kim Andreasen.